Turkmenistanda Bütindünýa saglygy goraýyş guramasynyň (WHO) Yokanç däl keselleriň öňüni almak we olar bilen göreşmek meselelerine bagyşlanyp ýokary derejeli ikinji halkara maslahaty geçirilýär, 2019 ýylyň 9-10 apreli, Aşgabat şäheri

Türkmenistanyň Prezidenti<br>Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:

"Dünýäniň häzirki ösüşiniň esasy ugurlary we olar babatynda biziň ýurdumyzyň tutýan orny Türkmenistanyň giň we doly möçberli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin saýlap alan ýolunyň, onuň häzirki zamanyň - syýasatyň, ykdysadyýetiň, söwdanyň, maglumat, medeni, ylym-bilim, gumanitar we beýleki ugurlardaky möhüm meselelere işjeň gatnaşmagynyň dogrulygyny tassyklaýar."

Soňky habarlar