Saýtymyzyň hormatly myhmanlary! Siz saýtymyzyň baş sahypasynda ýerleşdirilen "ÝUNESKO-nyň BEÝIK ÝÜPEK ÝOLY MINISTRLER MASLAHATY" web-salgylanma (link) arkaly 2018-nji ýylyň 4-7-nji dekabry aralygynda Aşgabat ş. ÝUNESKO bilen bilelikde geçiriljek «Beýik Ýüpek Ýollarynyň ähmiýeti: Häzirki we geljekki özgerişler» atly Halkara Konferensiýasy barada maglumatlar bilen tanyşyp bilersiňiz.

Türkmenistanyň Prezidenti<br>Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:

"Dünýäniň häzirki ösüşiniň esasy ugurlary we olar babatynda biziň ýurdumyzyň tutýan orny Türkmenistanyň giň we doly möçberli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin saýlap alan ýolunyň, onuň häzirki zamanyň - syýasatyň, ykdysadyýetiň, söwdanyň, maglumat, medeni, ylym-bilim, gumanitar we beýleki ugurlardaky möhüm meselelere işjeň gatnaşmagynyň dogrulygyny tassyklaýar."

Soňky habarlar