RSS

SOŇKY HABARLAR

5 Noý

DURNUKLY ULAG ULGAMY BOÝUNÇA ÄHLUMUMY MASLAHATY

Ulag pudagynda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek häzirki döwürde Dünýä ösüşiniň gün tertibiniň esasy ugry. Ulag pudagynda ulgamlaýyn we anyk maksada gönükdirilen hyzmatdaşlygy ösdürmegiň zerurlygy Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň birnäçe kararnamasynda, hususan-da, 2015-nji ýylyň 22-nji dekabrynda kabul edilen «Durnukly köpugurly ulag-üstaşyr geçelgeleriniň döredilmegine ýardam bermek maksady bilen, ulaglaryň ähli görnüşleriniň arasynda hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygyň üpjün ed...

DOWAMY
28 Okt

PRESS-RELIZ

2016-njy ýylyň 1-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Russiýa Federasiýasyna sapary amala aşyrylar.   Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi

DOWAMY
15 Okt

Halkara ulag resminamalarynyň tassyklanylmagy

Şu gün, Türkmenistanyň Mejlisi Serhetlerde ýükleriň barlagyny geçirmegiň şertlerini ylalaşmak hakynda halkara Konwensiýasyny we «Gury portlar» hakynda hökümetara Ylalaşygyny tassyklady. Türkmenistanda milletiň lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ulag pudagynyň maddy-tehniki esasyny toplumlaýyn kämilleşdirmäge, hereket edýän ulag-kommunikasiýa torlaryny giňeltmäge we täze görnüşlerini döretmäge gönükdirilen täze milli maksatnamalary işlenip taýýarlanyldy we durmuşa geçirilýär. T...

DOWAMY
15 Okt

Türkmenistanyň Mejlisi Pariž Ylalaşygyny tassyklady

Şu gün, Türkmenistanyň Mejlisi 2015-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Howanyň şertleri boýunça maslahatynda (COP-21) makullanan we 2016-njy ýylyň 23-nji sentýabrynda Nýu-York şäherindäki Birleşen Milletler Guramasynyň baş edarasynda gol çekilen Pariž Ylalaşygyny tassyklady. Türkmenistan howa şertleriniň üýtgemeginiň zeperli netijeleriniň öňüni almagyň tarapdary bolup, howa gurşawyna parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmaga gönükdirilen köpsanly çärelerini yzygiderli geçirýär. Olaryň zyňyndylaryny...

DOWAMY
4 Okt

BMG-niň Baş sekretarynyň Ýakyn Gündogar we Merkezi Aziýa döwletleri bilen ynsanperwer meseleleri boýunça hyzmatdaşlyk etmek boýunça orunbasary bilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 3-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň Ýakyn Gündogar we Merkezi Aziýa döwletleri bilen ynsanperwer meseleleri boýunça hyzmatdaşlyk etmek boýunça orunbasary jenap Raşid Halikow bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda taraplar garaljak halkara meseleler we Türkmenistanyň Merkezi Aziýa sebitinde we onuň çäklerinde ynsanperwer goldawy işjeňleşdirmek bilen bagly meseleler boýunça pikir alyşdylar. Jenap Raşid...

DOWAMY
30 Sen

Сообщение для средств массовой информации

Сегодня по поручению Президента Туркменистана состоялась встреча уполномоченных членов Правительства Туркменистана с делегацией Республики Беларусь, возглавляемой заместителем Премьер-министра этой страны А.Н.Калининым, находящейся в Туркменистане с рабочим визитом. В ходе переговоров был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделялось состоянию отдельных проектов, реализуемых в Туркменистане белорусскими компаниями. Как известно, наиболее крупным...

DOWAMY
29 Sen

BERNDE TÜRKMEN-ŞWEÝSAR SYÝASY GEŇEŞMELERI GEÇIRILDI

2016-njy ýylyň 27-nji sentýabrynda Bernde türkmen-şweýsar syýasy geňeşmeleri geçirildi. Türkmenistanyň wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary, şweýsar tarapyň wekiliýetine bolsa Döwlet sekretarynyň kömekçisi, Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Daşary işler Federal Departamentiniň  Gündogar Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdirliginiň başlygy, ilçi Nikolas Brýul baştutanlyk etdiler. Geňeşmeleriň gün tertibine laýyklykda, esasy üç meselä garaldy: ikitaraplaýyn gatnaşyklar,...

DOWAMY