RSS

SOŇKY HABARLAR

2 Noý

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRI ŞHG-NYŇ AGZA-DÖWLETLERINIŇ HÖKÜMET BAŞTUTANLARYNYŇ GEŇEŞINIŇ MEJLISINE GATNAŞDY

2019-njy ýylyň 1-2-nji noýabry aralygynda Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministri, ýurdumyzyň hormatly myhman hökmünde çagyrylan, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) agza-döwletleriniň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Daşkent şäherinde boldy. Mejlis 2-nji noýabrda “Kuksaroý” döwlet kabulhanasynda geçirildi. Duşuşyga gatnaşyjylar söwda-ykdysady ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň ähmiýetli ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar, şeýl...

DOWAMY
1 Noý

SANKT-PETERBURGDA TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ «TÜRKMEN ALABAÝY» KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 1-nji noýabrynda Sankt-Peterburgda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmen alabaýy» kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy hem-de «Türkmenistan – Bagtyýarlygyň watany» atly serginiň açylyş dabarasy geçirildi. Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Ilçihanasynyň goldaw bermeginde Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Sankt-Peterburg bölümi we «Меkan» türkmen medeniýetiniň Sankt-Peterburgdaky jemgyýeti geçirilen çäräniň guramaçylary bolup çykyş etdiler. Çärelere gatnaşmak üçi...

DOWAMY
1 Noý

AŞGABATDA SÖWDA-YKDYSADY WE YLMY-TEHNIKI HYZMATDAŞLYK BOÝUNÇA BILELIKDÄKI TÜRKMEN-TÄJIK HÖKÜMETARA TOPARYNYŇ MEJLISI GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 1-nji noýabrynda Aşgabat şäheriniň “Ýyldyz” myhmanhanasynda Söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-täjik hökümetara toparynyň 9-njy mejlisi geçirildi. Toparyň türkmen tarapyna Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri B.Bazarow, täjik tarapyna Täjigistan Respublikasynyň energiýa we suw resurslary ministri U.Usmanzoda ýolbaşçylyk etdi. Mejlisiň dowamynda gatnaşyjylar Toparyň öňki mejlisindäki kararlaryň durmuşa geçirilşine seretdiler we iki ý...

DOWAMY
1 Noý

GRUZIÝANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINDE KONSULLYK MESELELERI BOÝUNÇA TÜRKMEN-GRUZIN GEŇEŞMELERI GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 1-nji noýabrynda Tbilisi şäherinde iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň Konsullyk gulluklarynyň ýolbaşçylary derejesinde konsullyk meseleleri boýunça türkmen-gruzin geňeşmeleri geçirildi. Geňeşmeleriň dowamynda taraplar özara gyzyklanma bildirilýän konsullyk meseleleriň, Türkmenistanyň raýatlarynyň Gruziýadaky hukuk ýagdaýy, Gruziýanyň raýatlarynyň Türkmenistandaky hukuk ýagdaýy, Gruziýada okaýan türkmen talyplarynyň we beýleki meseleleri jikme-jik maslahatlaşdylar. Gün te...

DOWAMY
1 Noý

TÜRKMENISTANYŇ MID-DE TÜRKMEN-TÄJIK GATNAŞYKLARYNYŇ ÄHMIÝETLI UGURLARY ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

2019-njy ýylyň 31-nji oktýabrynda Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň we Täjigistan Respublikasynyň Daşary işler ministrleriniň derejesinde syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen wekiliýetine – Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow, täjik wekiliýetine – Täjigistan Respublikasynyň Daşary işler ministri Sirodjidin Muhriddin ýolbaşçylyk etdiler. Taraplar özara hormat goýmak we ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häz...

DOWAMY
31 Okt

KOPENGAGENDE TÜRKMEN-DANIÝA HYZMATDAŞLYGYNY ÖSDÜRMEGIŇ MESELELERI ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

2019-njy ýylyň 30-njy oktýabrynda Kopengagende Daniýanyň DIM-niň binasynda Türkmenistanyň we Daniýa Patyşalygynyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň orunbasarlarynyň derejesinde türkmen-daniýa syýasy geňeşmeleri geçirildi. Daniýanyň wekiliýetine Daniýa Patyşalygynyň daşary syýasat boýunça ministriniň orunbasary hanym Lizbet Zilmer Jons ýolbaşçylyk etdi. Gepleşikleriň barşynda taraplar hyzmatdaşlygyň ähli ugurlary boýunça özarabähbitli türkmen-daniýa gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyny...

DOWAMY
31 Okt

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ WE ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTINIŇ ARASYNDAKY TELEFON ARKALY GEPLEŞIK

2019-njy ýylyň 30-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly gepleşik geçirildi.      Iki doganlyk halkyň mizemez dostlugyna we hoşniýetli goňşuçylygyna esaslanan, däbe öwrülen döwletara dialogyň ýokary derejesine ünsi jemläp, taraplar sebitdäki we dünýädäki ýagdaýlary nazara almak bilen, strategik häsiýete eýe bolan hem-de birek-birege hormat goýmak nukdaýnazaryndan guralýan tü...

DOWAMY